Handels- og leveringsbetingelser

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Carlog System.

Carlog System
Kattedamsvej 9
9440 Aabybro
Tlf.: +45 3197 4064
CVR-nr.: 31145325

BEMÆRK VENLIGST FØLGENDE REGLER

Vi ombytter gerne varer, men det skal ske inden for 14 dage.
Vi skal have modtaget betalingen, før vi kan sende varerne til Dem.

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

1. Anvendelse

1.1   De generelle forretningsbetingelser for Carlog gælder for alle Carlog’s leverancer, f.eks. levering af software, fysiske varer, hotline, support assistance, vedligeholdelse og konsulentydelser.

2. Rettigheder

2.1   Carlog har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til software og løsninger, udviklet af Carlog, samt til skriftligt materiale, herunder dokumentation, brugermanualer og uddannelsesmateriale udarbejdet af Carlog.

3. Abonnementsperiode og opsigelse

3.1   En aftale om abonnement tegnes af kunden for 12, 24 eller 36 måneder. Abonnementet ophører uden opsigelse til abonnements-periodens udløb, data slette uden varsel efter 30 dage. Kunden kan vælge at nytegne et  abonnement for en ny given periode, ligesom kunden kan vælge at opsige aftalen til ophør efter 12 eller 24 måneder med et opsigelsesvarsel på 6 måneder.
Opsigelsen skal være skriftlig og skal sendes til support@carlog.dk
Opsiger licenstager en abonnementsaftale på 24 eller 36 mdr. ifølge ovenstående opsigelsesvarsel faktureres der 50% af resterende aftale-beløb.

3.2   Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, såsom § 11 og 12, med at bestå.

3.3   Hvis der ikke er misligholdelse af aftalen, er Carlog forpligtiget til at levere service indtil kontraktudløb.

4. Priser og betaling

4.1   Priserne reguleres efter de til enhver tid gældende regler for prisregulering i Carlog.

4.2   De fakturerede beløb opkræves i henhold til abonnementsaftale, og beløbet faktureres for et givent antal løbende måned(er) forud. Betaling for en ny abonnementsperiode skal være Carlog i hænde senest samme dag, som den nye abonnementsperiode påbegyndes.

5. Levering

5.1   Levering anses for sket, når varen er kommet frem eller ydelsen har fundet sted.

5.2   Ved forsendelse af varer sker dette med Post Norden / GLS. Afsendelse sker først, når betaling har fundet sted.

6. Fortrydelsesret

6.1   Carlog yder 14 dages fortrydelsesret på salg af fysiske varer. Fortrydelsesretten gælder 14 dage fra modtagelse af varen.

6.2   For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal Carlog underrettes senest 14 dage efter modtagelse af det leverede, og underretningen skal være skriftlig.

6.3   Det leverede skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som det var ved modtagelse. Kunden afholder selv omkostninger, der er forbundet med returnering.

7. Reklamation

7.1   Fejl eller mangler ved varer og løsninger leveret af Carlog skal påberåbes inden rimelig tid og senest 12 måneder efter levering. Parterne er enige om, at købelovens § 54 hermed er fraveget. Reklamation skal være skriftlig.

7.2   Ophævelse som følge af væsentlige mangler ved Carlog’s leverancer, der konstateres inden for 12 måneder, kan kun ske, såfremt Carlog ikke har afhjulpet manglerne inden 3 måneder efter skriftlig meddelelse til Carlog.

7.3   Enhver for sen og manglende betaling anses som misligholdelse af aftalen. I sådant tilfælde forbeholder Carlog sig retten til lukke for GPS-enhedens mobilabonnement uden yderligere varsel. Ved opstart af ophørt abonnement i dette tilfælde pålægges et gebyr på kr. 250,00 ekskl. moms for enkelt abonnementer eller 2% af fakturabeløbet.    

8. Erstatning

8.1   Carlog er alene forpligtet til at erstatte tab, der er en følge af væsentlig mangel ved leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra Carlog’s side.

8.2   Carlog’s eventuelle erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser eller tabt avance, ikke erstattes.

8.3   Carlog er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forringelser i IT-infrastrukturen, som Carlog ikke er ansvarlig for, eller forsinkelse eller mangelende leverance fra leverandører, der ikke er undergivet Carlog’s instruktion.

8.4   Carlog’s samlede erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder overstige fakturaens beløb for den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

9. Produktansvar

9.1   Carlog er ansvarlig for produktskade forvoldt af Carlog's leverancer.

9.2   Carlog er dog alene ansvarlig med de samme begrænsninger, der følger af afsnit 8, herunder den i 8.4 angivne beløbsmæssige begrænsning.

10. Force majeure

10.1  Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, herunder strejke, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

10.2  Forhold hos Carlog’s underleverandører, der medfører, at Carlog ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for Carlog, anses ligeledes som force majeure.

11. Tavshedspligt mv.

11.1  Parterne skal iagttage tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende hinandens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår med leverancen, tilsvarende forpligtelser.

11.2  Carlog er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.

11.3  Så længe en abonnementsaftale opretholdes, forpligter Carlog sig til, så vidt teknisk muligt, at gemme GPS data. Data slettes, når der ikke længere er formål med at gemme data eller 5 år efter registrering.

11.4  Kunden er forpligtet til at oplyse korrekt navn, adresse, telefonnummer samt e-mail til Carlog, samt selv at opdatere disse informationer gennem Carlog's system såfremt der sker ændringer.

12. Tvist og værneting

12.1  Aftalen er underlagt dansk ret.

12.2  Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed.

12.3  Såfremt der ikke i mindelighed kan opnås en løsning, skal sag anlægges ved de almindelige domstole med Retten i Aalborg som værneting.

13. Privatlivspolitik

Vores principper for behandling af personoplysninger i forbindelse med levering og optimering af vores leverancer fremgår af vores til en hver tid gældende privatlivspolitik, som kan findes her: www.carlog.dk

Generelle forretningsbetingelser

RETURNERING

 1. Vi stiller en Plug 'N' Log enhed til rådighed uden beregning. Denne fremsendes ved oprettelse.
 2. Ved endt abonnementsperiode skal enheden sendes retur til følgende adresse. Dette skal ske inden for 14 dage efter abonnementets udløb.
  Carlog System
  Att.: 'dit Carlog-ID'
  Kattedamsvej 9
  9440 Aabybro

  Sendes enheden IKKE retur rettidigt, vil der blive faktureret 749,00 DKK + moms.

BETALING MED KREDITKORT

Der pålægges et transaktionsbeløb efter gældende regler som følger:

Transkaktionsbeløb ved køb med kreditkort

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DETTE WEBSITE LEVERES AF CARLOG SYSTEM PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. CARLOG SYSTEM KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEB-SITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE WEB-SITE ER PÅ EGEN RISIKO.
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER CARLOG SYSTEM ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. CARLOG SYSTEM KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEB-SITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA CARLOG.DK ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. CARLOG SYSTEM KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEB-SITE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADE.

ØVRIGE ABONNEMENTSBETINGELSER

Licensaftale for enkeltbrugere

Licensaftale for storkunder / firmaaftaler

NB

Ved oprettelse af abonnement hos Carlog, giver du samtidig samtykke til at modtage nyhedsmail fra Carlog. Du kan til enhver tid framelde dig disse mails. Din emailadresse vil ikke blive misbrugt eller videregivet til andre.

 

Prøv gratis
i 4 uger

Smartphone appFå 4 ugers
abonnement til
Smartphone GRATIS.
Ja tak

Få en Gratis
firmakonto

Prøv HELE Carlogs kørebogssystem  - inkl. 8 udvidelsesmoduler  GRATIS i 4 uger.

Nyheder fra Carlog

Vi har også optimeret kørselsregnskabet for: